عنوان بخش : داخلی مردان
 
رئیس بخش : دکتر محمد جواد ارشاد
سرپرستار بخش: سیده فرزانه داوطلب
تعدادتخت فعال : 24تخت
شماره داخلی : 315
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400