عنوان واحد : آزمایشگاه
 
رئیس واحد : دکتر فرزانه رشیدی نژاد
سوپروایزر : آقای سیف الله دهدار 
شماره داخلی :244-243-240
شرح وظایف : نمونه گیری از بخش ها و بیماران سرپایی جهت انجام آزمایشات مختلف مانند ،هماتولوژی-بیوشیمی و غیره
آخرین بروز رسانی : 24 مرداد 1400