نام بخش
 
NICU
تعداد تخت فعال:10تخت
 
رئیس بخش: دکتر رضا امیرعسکری
سرپرستار بخش: زهرا رحیم پور
 
شماره داخلی:322
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400