بخش
 
ccu-post ccu
رئیس بخش : دکتر افشین لزرجانی
سرپرستار بخش: مرضیه کریمی
تعداد تخت فعال : 16تخت
شماره داخلی : 302-303
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400