دستورالعمل های ضد عفونی کننده ها

 پاکسازی ابزار

 پروتکل آنتی سپتیک

 ...پروتکل تهیه و نگهداری و امحا ضد عفونی کننده

 پروتکل ضد عفونی ابزار

 چرخه استریلیزاسیون

 راهنمای تکمیل فرم میزان مصرف

 شستشو و استریل کردن آندوسکوپی

 طبقه بندی گندزداها و ضد عفونی کننده ها

ایزوله فشار منفی

 پروتکل ضد عفونی سطوح

 استانداردهای فضای ایزوله

 ینج موقعیت شستن دست

 تعاریف عفونت های بیمارستانی

 چک لیست اتاق ایزوله فشار منفی

 دستورالعمل آنفولانزا 1394

 دستورالعمل پاندمی آنفولانزا

 دستورالعمل پیشگیری و درمان وبا

 دستورالعمل ضد عفونی و استریلیزاسیون اندوسک

 دستورالعمل فراوری مجدد وسایل

 دستورالعمل یکسان سازی پسماندها

 طبقه بندی گندزداها

 فرم مصرف منطقی آنتی بیوتیک

 نامه اتاق ایزوله

 نامه مصرف منطقی آنتی بیوتیک

 نظام مراقبت سندرمیک

 استانداردهای فضاهای ایزوله

 جدول آمار مخرج ها

 راهنمای ورود اطلاعات به سامانه عفونت بیمارستان

فرم شماره 1 بیماریابی عفونت بیمارستانی

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400