عنوان بخش :اتاق عمل

   رئیس بخش: دکتر وحید فرسیو

سرپرستار: سولماز رضائی

تعداد تخت فعال: 5تخت

فضای فیزیکی موجود: 200مترمربع
 
شماره داخلی: 325-289

 

 
 
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400