عنوان بخش : اطفال
 
رئیس بخش : دکتر زهره بهزاد
سرپرستار بخش: محبوبه نعیم آسا
تعدادتخت فعال :  24تخت
شماره داخلی : 295
 
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400