اعضای اصلی تیم  ایمنی بیمار

ریاست بیمارستان (مسئول ایمنی)

مدیریت بیمارستان

مدیرخدمات پرستاری

کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار

کارشناس بهبود کیفیت

واحد ایمنی بیمارستان

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400