عنوان بخش : اعمال زایمان
 
رئیس بخش : دکتر نرگس نقاش صورتگر
سرپرستار بخش: ماندانا دادرس
تعدادتخت فعال : 4تخت
 
 شماره داخلی :313
 
آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400