بیمارستان دکتر پیروز لاهیجان

برنامه سالیانه بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمارسال 1400

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش های درمانی

ردیف

 

ماه

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفند

 

نام بخش

1

اطفال

 

21/2/1400

 

 

 

 

 

 

9/9/1400

 

 

 

2

بستری زایمان

 

27/2/1400

 

 

 

 

 

 

9/9/1400

 

 

 

3

لیبر زایمان

 

 

11/3/1400

 

 

 

 

 

16/9/1400

 

 

 

4

اتاق عمل

 

 

18/3/1400

 

 

 

 

 

23/9/1400

 

 

 

5

جراحی مردان

 

 

25/3/1400

 

 

 

 

 

 

14/10/1400

 

 

6

جراحی زنان

 

 

 

15/4/1400

 

 

 

 

 

14/10/1400

 

 

7

CCU

 

 

 

22/4/1400

 

 

 

 

 

21/10/1400

 

 

8

NICU

 

 

 

29/4/1400

 

 

 

 

 

28/10/1400

 

 

9

ICU

 

 

 

 

12/5/1400

 

 

 

 

 

12/11/1400

 

10

داخلی زنان

 

 

 

 

19/5/1400

 

 

 

 

 

19/11/1400

 

11

داخلی مردان

 

 

 

 

26/5/1400

 

 

 

 

 

19/11/1400

 

12

اورژانس حاد

 

 

 

 

 

9/6/1400

 

 

 

 

 

11/12/1400

13

اورژانس 1

 

 

 

 

 

16/6/1400

 

 

 

 

 

11/12/1400

14

اورژانس 2

 

 

 

 

 

23/6/1400

 

 

 

 

 

11/12/1400

15

دیالیز تالاسمی-شیمی درمانی

 

 

 

 

 

 

6/7/1400

 

 

 

 

 

بخش های پاراکلنیکی

16

آزمایشگاه-آندوسکوپی

 

 

 

 

 

 

20/7/1400

 

 

 

 

 

17

داروخانه -رادیولوژی

 

 

 

 

 

 

27/7/1400

 

 

 

 

 

بخش های پشتیبانی

19

CSSD - لنژری

 

 

 

 

 

 

 

11/8/1400

 

 

 

 

20

آشپزخانه- جایگاه پسماندها

 

 

 

 

 

 

 

18/8/1400

 

 

 

 

21

مدارک پزشکی

 

 

 

 

 

 

 

25/8/1400

 

 

 

 

تیم مدیریتی ایمنی بیمار : ریاست بیمارستان (مسئول ایمنی)- مدیریت بیمارستان - مدیرخدمات پرستاری- کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار- کارشناس بهبود کیفیت

 تهیه کننده :ماندانا کشوردوست/ کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار                                                                                                        تصویب کننده:دکتر محمد هاتف/ریاست بیمارستان                                                                                                                                                                             

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400