عنوان بخش : بستری زایمان

 
رئیس بخش : دکتر نرگس نقاش صورتگر
سرپرستار بخش: معصومه حسنی نیا
تعدادتخت فعال : 24تخت
 
 شماره داخلی :314

آخرین بروز رسانی : 18 شهریور 1400