عنوان بخش : جراحی
 
رئیس بخش : دکتر زهرا اخوان
سرپرستار جراحی زنان : بتول توکلی
تعداد تخت فعال : 24تخت
 شماره داخلی :291
******
رئیس بخش : دکتر زهرا اخوان
سرپرستار جراحی مردان : فاطمه شعبانی پور
تعداد تخت فعال : 24تخت
شماره داخلی :292
 
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400