عنوان بخش : داخلی زنان
 
رئیس بخش : دکتر محمد جواد ارشاد
سرپرستار بخش: مولود پورکریم
تعدادتخت فعال : 24تخت
شماره داخلی:317
آخرین بروز رسانی : 21 شهریور 1400