عنوان واحد : داروخانه
 
 
 
مسئول فنی داروخانه: دکتر نسرین صادقیان
شماره داخلی : 219

شرح وظایف :

ارائه کلیه داروهای موردنیاز بخش های مختلف بیمارستان،و نظارت بر نحوه استفاده آنها


1. برگزارى ماهانه کمیته دارو و درمان پزشکی بیمارستان
2.برنامه ریزى و مدیریت جهت تأمین مقادیر کافی و به موقع از داروى مصرفی مورد نیاز بیمارستان
3.تدوین دستورالعمل روشن و نظارت بر اجرای صحیح آن در نگهداری، توزیع و مصرف و حفظ مستندات داروهای مخدر و گرانقیمت.
4.برنامه ریزى، مدیریت نظارت بر ایجاد و نگهداری منظم پرونده دارویی بیماران بستری و بایگانی اسناد و مدارک مالی بخش خدمات دارویی.
5.ارتباط مستمر متقابل با حوزه نظارتی قانونی (معاونت/مدیریت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی متبوع) جهت اجرای دستورالعملها و رعایت استانداردهای ابلاغی و ارائه پیشنهادات مرتبط.

6.تهیه و تدوین آموزشهای دارویی و دورهای سالیانه با همکارى سوپروایزرآموزشی بیمارستان در اجرای این برنامه ها جهت کادر درمانی بیمارستان.
7.اجرای برنامه هاى پژوهشی مرتبط با سایر دست اندرکاران حوزه تعالی
8.ارتباط کارشناسی با تیم اتوماسیون HIS بیمارستان جهت به روز رسانی نرم افزارهای مورد استفاده در بخش خدمات دارویی و دسترسی به گزارشات مرتبط از سایر بخشها.
9.تهیه فارماکوپه دارویی بیمارستان و به روز نمودن این فارماکوپه طی دورههای زمانی مشخص به تشخیص کمیته دارو و درمان بیمارستان و حوزه نظارتی.
10.ارائه مشاورههای تخصصی به کادر درمانی پزشکان و مدیریت بیمارستان.
11.نظارت علمی بر پرونده هاى دارویی بیماران بستری به منظور رعایت اصول علمی در تجویز و مصرف منطقی دارو
12.بازرسیهای ادواری از انبارها، استوک بخشها، ترالیهای احیاء و سایر محلهای نگهداری دارو به منظور حصول اطمینان از رعایت اصول فنی و علمی.
13.کنترل و نظارت بر شرایط و اصول فنی انبارداری دارویی.


آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400