عنوان بخش : رادیولوژی
 
رئیس بخش : انوش بهره مند
شماره داخلی : 258
شرح وظایف :عکس برداری از بیماران بستری وسرپایی طبق دستور پزشک معالج انجام میگیرد ،پذیرش بیمار از خارج بیمارستان نیز صورت میگیرد 
 
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400