عنوان بخش : سی تی اسکن
 
رئیس بخش : صادق حسین دوست
شماره داخلی : 259

شرح وظایف : 

انجام تمامی سی تی های با و بدون تزریق طبق دستور پزشک معالج در این بخش انجام می گردد .

آخرین بروز رسانی : 01 شهریور 1400