عنوان واحد : فیزیوتراپی
 
رئیس واحد : خانم مریم مهدی زاده
سوپروایزر واحد :مریم مهدی زاده
شماره داخلی : 268
شرح وظایف : انجام کلیه خدمات فیزیوتراپی جهت بیماران سرپایی وبستری .این واحدباداشتن امکانات ودستگاههای فیزیوتراپی کارامد ،خد مات درمانی رابرای بیماران نیازمند با پذیرفتن دفترچه های بیمه ایشان انجام میدهد. درضمن پذیرش بیمار از خارج بیمارستان بلامانع میباشد
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400