آنچه بیماران بستری باید بدانند
 
هربیمار زن،یک همراه زن میتواند داشته باشد،لطفاْ تقاضای تعدادهمراه بیشتری ننمایید
کلیه لباسهای بیمار تعویض وحتماْ لباس بیمارستان بپوشد
تلفن بیمارستان 42235502-الی3 میباشد درمواردضروری میتوانید ازآن استفاده نمایید،صدای تلفن همراه خود را تا حدامکان پایین بیاورید وموقع ویزیت حتماّ خاموش کنید
صبحانه ،نهار،شام بنابه دستور پزشک وفقط به خودبیمارداده میشود وبه همراهان غذا داده نمیشود
صبحها بعدازساعت  8 ویزیت صورت میگیرد،موقع ویزیت هیچ همراهی داخل نباشد ودفترچه بیمارروی میزباشد
درروزبستری ازصفحه اول دفترچه بیمه 2برگ کپی گرفته شودوبه پرستاربخش تحویل داده شود
ازدستورات غذایی که برای شما تعیین شده پیروی کنید وغیرازآن چیزی مصرف ننمایید
موقع ترخیص آموزشهای لازم جهت مراجعه بعدی به پزشک ونحوه مصرف داروهای خوراکی به شماداده خواهد شد
ساعات ملاقات 2.5-4عصرمیباشد
 

 

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400