پرسنل واحد بهبود کیفیت و ایمنی بیمار:

نام :ماندانا کشوردوست

سمت : کارشناس ایمنی بیمار

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

تلفن داخلی : 216

نام :حمیده غلامی امام

سمت : کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن داخلی : 216

نام :فاطمه نظام دوست

سمت : کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن داخلی : 216

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی

تدوین و پیگیری برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم مدیریت اجرایی بیمارستان

تعیین و نشر بیانیه رسالت بیمارستان در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

تدوین و هدایت برنامه های بهبود کیفیت در موضوعات بالینی و غیر بالینی  با همکاری بخش ها و واحدها

هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت‌های بهبود کیفیت در بیمارستان

پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت ، داده‌ها ، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص‌ها

تدوین سیستم‌ها و فرایندهای بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت

تدوین شاخص‌های مهم عملکردی اختصاصی ، قابل اندازه‌گیری ، قابل دستیابی و زمان‌دار جهت فرایندهای مختلف بیمارستان

تهیه گزارش سالیانه روند بهبود کیفیت بیمارستان

تدوین برنامه عملیاتی سالیانه ، پیشبرد ، هماهنگ و یکپارچه‌سازی برنامه‌های بهبود کیفیت ، ارتقای ایمنی بیمار در راستای الگوی اعتبار بخشی

تصویب و ابلاغ خط مشی و روش‌های اجرایی

نظارت بر روند اجرای خط مشی رسیدگی به پیشنهادات ، انتقادات و شکایات در بیمارستان

هماهنگی برگزاری کمیته‌های بیمارستان و رهگیری اجرای مصوبات

ابلاغ و هماهنگی در اجرای راهنماهای طبابت بالینی در سطح واحدهای مختلف بیمارستان

نظارت بر فرایند های مراقبت از بیمار از بدو ورود به بیمارستان تا لحظه ترخیص و پیگیری "رضایت بیماران" از خدمات بیمارستان

نظارت بر ارائه خدمات با کیفیت و ایمن با محوریت بیمار

 نظارت بربرقراری سیستمی که به ما اطمینان می‌دهد استانداردهای عالی خدمت رعایت می‌شوند.

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف واحد ایمنی بیمار

1. .همکاری در تدوین، اجراو بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استانداردهای

بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار

2. همکاری در خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان

3. همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء

4. شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان

5. همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل

ریشه ای وقایع

6. ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

7. راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار

8. شرکت فعالانه در جلسات مرگ ومیر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیما رجهت انجام تحلیل ریشه

ای وقایع

9.اقدام اصلاحی براساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان

10. شرکت و همکاری فعالانه درتدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه

11. بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیماردر داخل بیمارستان

12. گزارش به مسئول ایمنی بیمار ستان

آخرین بروز رسانی : 20 دی 1400