معرفی واحد اموزش سلامت

نام مسئول: شیوا مهدوی

سمت: سوپروایزر آموزش سلامت

تحصیلات: کارشناس ارشد آموزش پرستاری

تلفن داخلی: 267

sh.mahdavi1976@gmail.com

شرح وظایف: سوپروایزر آموزش سلامت مسئولیت فعالیت های آموزشی و پزوهشی پرستاری و مامایی را بر عهده دارد و تحت نظارت مدیر پرستاری مرکز بر اساس رعایت حقوق منشور مددجو انجام وظیفه میکند.

1- انجام نیاز سنجی و تعیین اولویت های آموزش به بیمار

2-برنامه ریزی آموزشی،آموزش به بیمار بر اساس نیاز سنجی آموزشی

3-تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی

4-معرفی منابع به روز آموزشی

5-برگزاری جلسات آموزشی انفرادی و گروهی: چهره به چهره، مشاوره و پیگیری، کنفرانس و ....

6-تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزش سلامت

7-حضور فعال در کمیته آموزش به بیمار به عنوان دبیر کمیته

8-ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری

9-تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه

10-شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیر پرستاری

11-همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش

مسئولیت ها:

1-توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان دهی و حمایت از برنامه های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل و ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه

3-طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی

4-پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش ارائه شده و بررسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز و ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت

اختیارات:

جلب همکاری و مشارکت برای طراحی برنامه های آموزشی،همکاری و مشارکت در انجام طرح های پزوهشیایمیل:

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400