معرفی واحد آموزش پرستاری

نام مسئول: سمیه قاسمی

سمت: سوپروایزر آموزشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

تلفن داخلی: 215

ایمیل: somayeh.ghasemi@rocketmail.com

شرح وظایف:

سوپروایزر آموزشی مسئول فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری- مامایی را تحت نظارت مدیر پرستاری بر عهده دارد.

v     شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/ اولویت بندی نیازهای آموزشی

v     تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی کوتاه مدت، میان مدت، طولانی مدت

v     طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه

v     ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری

v     کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی

v     تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی

v     ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده

v     هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری مامایی

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400