معرفی واحد مراقبت در منزل

نام مسئول: شیوا مهدوی

سمت: سوپروایزر اموزش

تحصیلات: کارشناس ارشد اموزش پرستاری

تلفن داخلی: 267

ایمیل : sh.mahdavi1976@gmail.com

شرح وظایف:

1- برنامه ریزی جهت آشناسازی بیماران بستری و خانواده آن ها با امکانات و مزایای مراقبت در منزل

2- برگزاری جلسات هماهنگی در سطح بیمارستان  و بخش های درمانی جهت توسعه مراقبت در منزل

3- آشناسازی تمامی کادر درمانی با فرایندهای ارائه خدمات  و مراقبت های پرستاری در منزل

4- ارائه آموزش های لازم جهت مراقبت در منزل به بیماران واجد شرایط و خانواده آن ها

5- شناسایی مراکز فعال در سطح منطقه و شهرستان

6- تبیین فرایند معرفی بیمار جهت دریافت خدمات مراقبت در منزل

7- رضایت سنجی از بیماران معرفی شده به مراکز

 

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400