معرفی دفتر پرستاری:

دفتر پرستاری بیمارستان دکتر پیروز مسئولیت نظارت و هدایت بر کلیه فرایندهای پرستاری مامایی را عهده دار می باشد. این واحد با استفاده از سوپروایزرین مجرب و کارآزموده و تحت نظر مدیر خدمات پرستاری وظایف خود را انجام می دهد که به اختصار شامل موارد زیر می باشد:

v      نظارت و کنترل مستمر بر  نحوه ارائه خدمات بالینی و مراقبتی

v      بازدید مستمر از واحدهای مرتبط به منظور حصول اطمینان از حسن ارائه خدمات و ارائه گزارش

v      توزیع نیروی کادر پرستاری مورد نیاز در سطح بیمارستان

v      جلب مشارکت تیم بهداشتی مرکز برای دستیابی به اهداف

v      بررسی نیاز تجهیزات پزشکی بخش ها و پیگیری تهیه آنها

v      نظارت بر حسن اجرای قانون ارتقای بهره وری

v      برنامه ریزی جهت تشکیل و شرکت در کمیته های خاص با شرح وظایف مدون

v      نظارت بر ایمنی شغلی( بهداشت حرفه ای) کادر پرستاری

v      اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان( تشویق و تنبیه) کادر پرستاری

v      مشارکت در طرح های پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آن

v      نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان تحت سرپرستی

آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400