عنوان واحد : پاتولوژی
 
رئیس واحد : دکتر فرزانه رشیدی نژاد
سوپروایز : خانم سیده راضیه راهبی
شماره داخلی : 241
شرح وظایف : در این واحد پاس بافت ،بلوک بندی بافت ،برش گیری ،رنگ آمیزی وهمچنین ارائه آزمایش انجام میگیرد.پس از انجام جراحی ونمونه برداری از بافت مورد نظر ،نتایج پاتولوژی نقش کیلدی در روند مراحل بعدی  درمان رادارد 
آخرین بروز رسانی : 20 مرداد 1400